De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 27 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Hoogeveen  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

In Hoogeveen moet meer cameratoezicht komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

Er mogen geen coffeeshops komen in Hoogeveen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

In Pesse moet een multifunctioneel centrum komen waar verschillende maatschappelijke organisaties gebruik van kunnen maken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

De horeca moet vrij zijn in het bepalen van de openingstijden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Om concurrentie met horecabedrijven tegen te gaan, moet de gemeente sportclubs verbieden om hun kantine te verhuren voor feesten en partijen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

De gemeente moet haar schulden zo snel mogelijk aflossen, ook als daar harde bezuinigingen voor nodig zijn.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

De gemeente moet geld opzij zetten voor noodhulp bij grote internationale rampen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

Hoogeveen moet geld beschikbaar stellen voor ‘respijtzorg’, zodat mensen die voor familieleden of vrienden zorgen af en toe vrijaf kunnen nemen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

De gemeente moet minder subsidie geven aan culturele instellingen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

In Hoogeveen mogen geen nieuwe megastallen komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

De gemeente moet ervoor zorgen dat minstens 5% van de nieuwe werknemers die zij aanneemt, bestaat uit langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

De gemeente moet christelijke en openbare scholen verplichten om gebouwen zo nodig te delen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

De gemeente moet geld steken in de aanleg van snel internet (glasvezel) in heel Hoogeveen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

De gemeente moet geen subsidie geven voor de aanleg van zonnepanelen op woningen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

De gemeente moet meer geld uitgeven om te zorgen dat alle nieuwbouw in Hoogeveen energieneutraal is.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

Huishoudens die meer afval aanbieden moeten een hogere afvalstoffenheffing betalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

Mensen met een bijstandsuitkering moeten als tegenprestatie zinvol werk doen, bijvoorbeeld als verkeersregelaar of sportcoach.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

In Hoogeveen moet ruimte zijn voor de bouw van moderne windmolens.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

Fietsers moeten op rotondes altijd voorrang hebben.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

De gemeente moet financiële voordelen geven aan biologische agrarische bedrijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

In de Hoofdstraat moet overdag een fietsverbod zijn.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

De parkeertarieven in Hoogeveen moeten omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

De gemeente moet geen leningen meer geven aan starters op de woningmarkt.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

De gemeente moet de overeenkomst met Woonconcept over de aanleg en overname van een parkeergarage aan De Kaap opzeggen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

De gemeente moet zorgen voor meer handhavers op straat, ook al kost dat veel geld.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

Winkels in Hoogeveen mogen elke zondag open zijn.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Hoogeveen vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 

 

   
CDA  
PvdA  
Gemeentebelangen  
VVD  
ChristenUnie  
SP  
GroenLinks  
D66  
SGP  
   

En nu?

Ik wil weten wat de partijen vinden

  •  
  •  
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Klik op de pijltjes om de volgende stellingen te zien
 
 
 
 

Deel dit resultaat

Scores op stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  bekijk scores   verberg scores
Stelling Antwoord Alle deelnemers ()

Belangrijke onderwerpen

  bekijk onderwerpen   verberg onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal

CDA: Eens

Het CDA is voor verbetering en uitbreiding van cameratoezicht in Hoogeveen en in de dorpen wanneer dit de veiligheid of het gevoel van veiligheid ten goede komt. Huftergedrag mag wat het CDA betreft niet worden getolereerd. Meer gerichte inzet op toezicht en handhaving is nodig, dit in combinatie met een helder lik-op-stuk-beleid.

PvdA: Oneens

Cameratoezicht kan bijdragen aan een (gevoel van) veiligheid, maar inzet moet telkens goed worden afgewogen.

Gemeentebelangen: Eens

Cameratoezicht verhoogt de sociale veiligheid. Heeft preventieve werking.

VVD: Eens

Het strak volgen van veelplegers kan heel veel criminaliteit voorkomen en oplossen. Technologie kan daarbij helpen, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie vindt MEER cameratoezicht geen doel op zich. Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt toepassen. Het moet ook specifiek en gericht ingezet worden. Uiteraard moeten we het inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie. De kwaliteit van de camerabeelden moeten van een dermate niveau zijn dat personen herkenbaar in beeld worden gebracht.

SP: Oneens

Cameratoezicht draagt nauwelijks bij aan preventie en opsporing. Er moeten agenten of handhavers zichtbaar aanwezig zijn.

GroenLinks: Oneens

Uit onderzoek blijkt dat dit lang niet altijd helpt. Beter is in te zetten op het voorkómen van ongeregeldheden.

D66: Oneens

D66 wil een terughoudend beleid voor cameratoezicht. Cameratoezicht geeft een inbreuk op de privacy van velen maar heeft weinig effectieve opsporings- en identificatiewaarde. Het kan een ‘gevoel van veiligheid’ opleveren.

SGP: Geen van beide

Als preventie wel maar privacy van burgers moet gewaarborgd blijven, alles volhangen met camera's en verder achterover leunen is geen optie.

CDA: Oneens

Het CDA vindt de inbreng van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen heel belangrijk. Het CDA wil dat mensen voordat belangrijke keuzes gemaakt worden goed betrokken worden. Inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen leveren hun inbreng, het besluit wordt daarna genomen door de door inwoners verkozen gemeenteraad. Niet in een referendum dus.

PvdA: Eens

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen: Eens

Wij willen de inwoners meer betrekken bij de politiek. De beslissingen moeten wel zwaarwegend zijn.

VVD: Oneens

De VVD is tegen het referendum. De Gemeenteraad, door de inwoners gekozen, controleert in naam van die inwoners het college. Een referendum waarin inwoners zich kunnen uitspreken over een aangenomen besluit is in strijd met onze representatieve democratie omdat het door de Gemeenteraad kan worden overstemd. De VVD is ook tegen een raadplegend referendum. Hierbij kan bijv. de vraagstelling namelijk gemanipuleerd worden en kunnen kiezers andere beweegredenen hebben.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie is tegen het raadplegend referendum, omdat het een verkapte ongrondwettelijke vorm van binding met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld doordat partijen beloven de uitslag van het referendum over te nemen. Vaak gaat een referendum over een Ja of een nee keuze terwijl niet alle vraagstukken zich voor een dergelijke simpele keuze lenen. De ChristenUnie is wel voorstander van het burgerinitiatief, waarbij een bepaald aantal burgers een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad kan zetten. Burgerinitiatieven hebben een meerwaarde in een democratische besluitvorming en verdienen aanmoediging.

SP: Eens

Vaak vergeten volksvertegenwoordigers hun achterban te raadplegen bij het nemen van een beslissing. Dat is met een referendum te corrigeren.

GroenLinks: Eens

Het is goed te weten wat inwoners zélf vinden. Zeker in de gemeente wil GroenLinks de burger dichter bij de politiek brengen. En andersom. Een goede gemeente is een zaak van ons allemaal.

D66: Oneens

D66 wil investeren in het gesprek met burgers, bedrijven en instellingen. College werkt proactief en neemt de inbreng van de inwoners serieus. De raad biedt burgers een platform voor medezeggenschap en agendeert zo nodig maatschappelijke initiatieven. De werkwijze tussen bestuur en burgers wordt geheel anders: van standaard aanbod (confectie) naar samenspraak gevormde maatwerkoplossing. Daarmee wordt de relatie met de burgers ook anders. Een referendum past niet in deze werkwijze.

SGP: Geen van beide

Alleen in extreme gevallen als raadpleging van burgers.

CDA: Eens

Vandalisme, bedreigingen en o.a. huiselijk geweld vinden in veel gevallen hun oorzaak in misbruik van alcohol en drugs of worden hierdoor versterkt. Het CDA wil inzetten op preventie en bewustwording van de negatieve kanten van alcohol en drugs, wil voortzetting van het nulbeleid ten aanzien van coffeeshops, is tegen het telen van drugs door de gemeente en voor het direct sluiten van drugspanden.

PvdA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen: Eens

Ze lossen niks op voor de jeugd onder de 18 want die mogen er niet komen. En ze lossen het harddrugsprobleem niet op.

VVD: Eens

Jeugd, alcohol en drugs gaan soms op te vroege leeftijd samen. De VVD is bezorgd over de negatieve effecten die dat heeft op de ontwikkeling van jongeren en het gedrag op straat. De gemeente voert een uitgebalanceerd beleid, waarbij vooral de jongeren en hun ouders worden aangesproken op het gebruik van alcohol en drugs. Coffeeshops worden beslist niet toegestaan zolang de inkoop illegaal plaatsvindt. Daarnaast is de VVD voor het hardere optreden, tegen illegale verkooppunten.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie is voor een gezond Hoogeveen en een Hoogeveen dat veilig is en optreedt tegen criminaliteit. De ChristenUnie is daarom tegen de aanwezigheid van coffeeshops. Wij willen de handel in en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops zijn in Hoogeveen ook verboden.

SP: Eens

Ondanks het repressieve beleid van de afgelopen tijd blijft het wietgebruik in Hoogeveen onverminderd hoog. Om criminaliteit te ontmoedigen willen wij de wietteelt en verkoop legaliseren. Zowel teelt als verkoop moeten via gemeentelijke kanalen gaan. Dat is goed voor de controle van de wiet en de gebruikers, voor de veiligheid van de plantages, de werkgelegenheid en de inkomsten van de gemeente.

GroenLinks: Oneens

In de praktijk blijkt dat je mét een coffeeshop gerichter drugsoverlast kunt aanpakken, en er is per saldo minder inzet van de politie nodig.

D66: Oneens

D66 vindt dat met een gedoogde, goed gecontroleerde, coffeeshop het cannabisgebruik uit de criminele handel gehaald wordt en daarmee een belangrijke bijdrage aan de criminaliteitsbestrijding wordt geleverd. Vooral wanneer de overheid bovendien een verantwoorde gecontroleerde teelt als toevoer aan coffeeshops zou toestaan.

SGP: Eens

Geen coffeeshops, want dit geeft vaak wel buurtoverlast en bevordering van criminaliteit.

CDA: Eens

Samenwerken en clusteren van voorzieningen is een goede manier om de voorzieningen in dorpen en buurten in stand te houden. Dat geldt ook voor Pesse.

PvdA: Eens

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen: Eens

Pesse heeft als groter dorp recht op een mfc waar ook de beide scholen onderdeel van uit kunnen maken als brede school.

VVD: Eens

VVD is voor samenwerking tussen verschillende organisaties en is groot voorstander van meerdere activiteiten en voorzieningen onder één dak. Dit is efficiënt en vergroot de aantrekkelijkheid van het dorp voor jong en oud.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie gunt ieder dorp goede accomodaties. Als er sprake is van nieuwbouw dan vindt de ChristenUnie dat die multifunctioneel moet zijn. Daarbij gaat inhoud voor stenen. Op dit moment vindt de ChristenUnie niet dat er een mfc in Pesse MOET komen. Er is geen prioriteit en geen financiële ruimte. De ChristenUnie heeft grote waardering voor het functioneren van het dorpshuis de Wenning in Pesse.

SP: Oneens

In Pesse zijn de zaken in het algemeen goed geregeld. Voor het bouwen van een nieuw centrum is op dit moment geen geld.

GroenLinks: Oneens

Er is in Pesse voldoende huisvesting waar allerlei organisaties gebruik van kunnen maken. Buurthuis De Wenning bijvoorbeeld. Wat GroenLinks betreft is dat voldoende; wij maken andere keuzes voor investeringen.

D66: Oneens

De Wenning in Pesse is reeds een multifunctioneel centrum. Het geschikt maken voor verschillende maatschappelijk organisaties behoeft een geringe investering. Nog een dergelijk centrum in Pesse is een desinvestering.

SGP: Eens

Ook verantwoord jeugdwerk zou hier in meegenomen kunnen worden.

CDA: Geen van beide

Horecabedrijven moeten ruimte hebben om te kunnen ondernemen en mensen moeten zelf weten wanneer ze uitgaan. Het beperken van de openingstijden kan wat het CDA betreft alleen aan de orde zijn wanneer gemeente, ondernemers, inwoners en organisaties samen tot de conclusie komen dat dit beter is voor bijvoorbeeld de veiligheid.

PvdA: Oneens

De PvdA is van mening dat in overleg met de horeca een gezamenlijk bepaalde eindtijd (dus tijd waarop mensen een horecagelegenheid binnen kunnen komen) moet worden vastgesteld.

Gemeentebelangen: Geen van beide

We willen in overleg met horeca en uitgaansleven kijken of de huidige openingstijden voldoen.

VVD: Eens

De VVD is een liberale partij, die in een veelzijdige en dynamische samenleving staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. De VVD vind dat ondernemers zelf mogen bepalen wat hun openingstijden zijn. Het tegelijkertijd sluiten van cafés geeft een extra concentratie personen op straat, in de praktijk resulteert dit regelmatig tot ruzie en/of vandalisme.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie wil graag dat de gemeente besluit dat de horeca in het weekend na 02:00 uur ('s nachts dus) geen nieuwe bezoekers meer binnenlaat. Dit komt de veiligheid ten goede en daarnaast draagt het ook bij aan het, door de ChristenUnie gewenste, alcoholmatigingsbeleid. De ChristenUnie ziet het liefst dat de mensen vroeger op stap gaan en ook vroeger naar huis gaan. Een verplichte sluitingstijd is bespreekbaar voor de ChristenUnie, maar het argument dat dan iedereen tegelijk op straat komt en naar huis gaat weegt voor de ChristenUnie ook zwaar (veiligheid).

SP: Oneens

Er is veel overlast in het weekend. De SP wil nadenken over afspraken over de openingstijden.

GroenLinks: Eens

Vrije openstelling is plezieriger voor klanten, beter voor de horeca, en door spreiding van openingstijden is er minder overlast (blijkt uit ervaring elders).

D66: Oneens

Door middel van het sluiten van een convenant met de horeca wordt overlast tegengegaan en is de horeca zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van deze overlast. Dit geeft de beste oplossing voor de problematiek.

SGP: Geen van beide

Binnen een tijdsbestek van 7.00 uur en 23.00 uur wel 6 dagen in de week maar zondags altijd gesloten.

CDA: Oneens

Verenigingen, sportkantines, kerken en dorpshuizen vervullen een grote rol ten behoeve van de saamhorigheid in buurten en dorpen. Het CDA wil aan hen geen onnodige beperkingen opleggen waar concurrentie niet speelt en ruimte bieden voor die verenigingen, sportkantines, kerken en dorpshuizen die dat nodig hebben.

PvdA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen: Geen van beide

Huidige beleid van 6 feestjes ondersteunen wij.

VVD: Oneens

VVD is voor ontheffing van 6 keer een feest of partij. Wij gaan niet akkoord met verdere uitbreiding hiervan. Als verengingen en stichtingen buiten deze afspraken alcohol willen schenken en/of feesten willen organiseren van commerciële aard mogen dat van de VVD-fractie betreft gewoon doen, maar dan moet ze wel beschikken over een horecavergunning. Zodat oneerlijke concurrentie weer eerlijke concurrentie wordt.

ChristenUnie: Eens

Sportclubs zijn voor een (groot) deel van hun 'barinkomsten', maar de horeca is er 100% van afhankelijk. De ChristenUnie is daarom tegen deze vorm van oneerlijke concurrentie. Bovendien worden er aan de horeca allerlei wettelijke eisen gesteld die niet gelden voor (sport)kantines. De ChristenUnie vindt dat er in Hoogeveen een goede afspraak is gemaakt dat sportkantines 12x per jaar feesten/partijen etc. mogen houden die rechtstreeks verband houden met de eigen vereniging.

SP: Oneens

Wij zien een feest bij de sportclub niet als concurrentie voor een horecabedrijf.

GroenLinks: Eens

GroenLinks is voor eerlijke concurrentie; sportclubs worden (deels) gesubsidieerd door de gemeente. Een (commercieel) feest kan hooguit bij wijze van uitzondering worden toegestaan.

D66: Oneens

D66 is akkoord gegaan met maximaal 6 keer per jaar een feest of partij. Deze moet gerelateerd zijn aan de club. Van een verdergaande vercommercialisering van de sportkantines zijn wij geen voorstander.

SGP: Eens

Sport en horeca hebben direct niets met elkaar te maken hier geldt met een waar spreekwoord: schoenmaker blijf bij je leest.

CDA: Geen van beide

Ja, de gemeente moet haar schulden aflossen. Tegelijk moeten we Hoogeveen niet 'kapot' bezuinigen en blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe scholen, beter onderhoud van wegen en de werkgelegenheid. Het CDA wil een financieel solide en behoudend beleid voeren met een sluitende meerjarenbegroting. Het CDA wil ook de woonlasten voor de inwoners verlagen en laag houden.

PvdA: Oneens

De PvdA streeft een financieel gezonde gemeente Hoogeveen na. Aflossen van schulden kan hieraan bijdragen, maar is geen must zolang de risico's voldoende afgedekt zijn.

Gemeentebelangen: Geen van beide

Wij willen bezuinigen maar geleidelijk om lastenverhogingen voor onze inwoners te voorkomen.

VVD: Geen van beide

VVD is voor het terugbrengen van de rentekosten en het stoppen met het vooruit schuiven van de lasten naar de volgende generaties moet de volgende stap zijn. Juist het aflossen van de schulden zorgt ervoor dat op een financieel duurzame manier geld wordt vrijgemaakt om te investeren in de stad. Het aflossen van schulden levert immers structureel ruimte in de gemeentebegroting op. We zijn alleen nu niet voor keiharde bezuinigen. Eventuele meevallers kunnen goed gebruikt worden om af te lossen.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie vindt de huidige schuldenpositie van de gemeente acceptabel. Hoogeveen voldoet aan alle eisen gesteld door rijk en provincie. De accountant controleert dit jaarlijks. Schulden zijn ook ontstaan doordat er investeringen in crisistijd zijn gedaan om daarmee werkgelegenheid te scheppen. De ChristenUnie wil dat de schuldpositie niet verder toeneemt en dat de schulden gefaseerd en verantwoord worden afgebouwd.

SP: Oneens

De gemeente moet haar investeringsbeleid aanpassen en geen onnodige dingen bouwen als een parkeergarage, water in het centrum en een verhuizing van de atletiekbaan.

GroenLinks: Oneens

De schuldenlast moet niet te groot zijn (zit in Hoogeveen nu tegen het maximum); beter is deze langzaam terug te brengen, maar we moeten dat niet doen als daar in deze moeilijke economische tijd harde bezuinigingen voor nodig zijn, want dan werkt het averechts!

D66: Oneens

D66 staat voor een goed financieel beleid. De gemeentefinanciën moeten gezond zijn en moeten voldoen aan bepaalde standaardeisen. Nu en naar de toekomst. Geforceerde bezuinigingen horen daar niet bij.

SGP: Eens

Om economie en werkgelegenheid te stimuleren kan het schulden inlossen wat gematigd worden.

CDA: Oneens

Het verlenen van ontwikkelingshulp of noodhulp bij grote internationale rampen is een taak voor de Rijksoverheid. Niet voor gemeenten. Wel is het CDA Hoogeveen voor het verstrekken van kleine subsidies aan lokale hulpinitiatieven.

PvdA: Oneens

De PvdA vindt dat dit in principe geen gemeentelijke taak is. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Gemeentebelangen: Oneens

Is een taak van de landelijke overheid.

VVD: Oneens

Wat de VVD betreft is ontwikkelingssamenwerking geen kerntaak van de overheid. Als mensen hier geld aan willen geven kunnen ze daar zelf toe beslissen.

ChristenUnie: Oneens

Het is geen gemeentelijke taak om financiële noodhulp te verlenen en om hiervoor geld in de begroting te reserveren, hoe humanitair bedoeld dit idee ook is. Uiteraard kan er in bijzondere situaties een initiatief vanuit de raad of het college komen. Dat initiatief zal dan op dat moment en per geval inhoudelijk en financieel beoordeeld worden.

SP: Oneens

Als er een grote ramp is, kunnen mensen zelf kiezen of zij daar geld aan willen geven.

GroenLinks: Eens

In nood moet je elkaar helpen. Als een van de rijkste landen ter wereld willen we bij rampen klaarstaan voor mensen in nood.

D66: Oneens

Noodhulp bij grote internationale rampen is geen gemeentelijke taak. Dit is bij uitstek een rijkstaak en moet dan ook door het Rijk gefinancierd worden.

SGP: Geen van beide

Naastenliefde is een opdracht van God maar niet ten koste van eigen burgers.

CDA: Eens

Het CDA hecht grote waarde aan mantelzorgers. We moeten hen koesteren en ondersteunen. We willen hen ontlasten door een optimale ondersteuning en het aanbieden van respijtzorg. De boog kan niet altijd gespannen zijn.

PvdA: Eens

Mantelzorgers kunnen overbelast raken en dat moet voorkomen worden. De PvdA vindt dat respijtzorg onderdeel moet worden van het WMO-beleid van de gemeente.

Gemeentebelangen: Geen van beide

We onderkennen de functie van respijtzorg maar er zijn zoveel vormen. We willen daarbij maatwerk toepassen.

VVD: Oneens

We zien ‘mantelzorg’ als een verantwoordelijkheid naar elkaar. Mensen zijn zelf instaat om hier naar eigen mogelijkheden invulling aan te geven. Ook bedrijven bieden zonder overheidsbemoeienis mogelijkheden. Dat is een goede zaak. Bovendien is het ook het belang van werkgevers zelf om mantelzorgers te ondersteunen, omdat het bedrijf anders geconfronteerd wordt met ziekteverzuim. Bedrijven zullen uit eigen belang hier meer op gaan inzetten. De gemeente moet zich hierin (financieel) niet mengen.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie heeft grote bewondering voor de inzet van mantelzorgers. Zij doen hun werk uit en met liefde. Dat vraagt doorgaans veel tijd en energie. De ChristenUnie is daarom een warm voorstander van het beschikbaar stellen van geld voor respijtzorg.

SP: Eens

Mantelzorg kan ontzettend zwaar zijn. Het is heel heilzaam om even vrijgesteld van de zorg te kunnen zijn. Dat kan mensen helpen om het langer vol te houden.

GroenLinks: Oneens

Het is goed dat mensen onderling hulp bieden, maar dat hoeft niet door de gemeente (lees: de andere inwoners) betaald te worden.

D66: Eens

D66 vindt dat mensen de regie over de zorg die zij nodig hebben meer in eigen hand moeten krijgen. De gemeente moet ertegen waken dat overbelasting van mantelzorgers ontstaat door te voorzien in passende respijtzorg en daar dus geld voor beschikbaar stellen.

SGP: Geen van beide

Ook dit moet niet dwangmatig maar in specifieke gevallen zou misschien het een keer kunnen.

CDA: Oneens

Het CDA hecht waarde aan de activiteiten van amateurverenigingen, de bibliotheek, De Tamboer, Scala, Het Podium en Museum 5000 Morgen, maar is ook voorstander van verdergaande samenwerking en integratie. Uitgangspunt is dat er een goed (cultureel) aanbod is die voor iedereen toegankelijk blijft. Extra bezuinigingen op cultuur zijn voor het CDA nu niet nodig.

PvdA: Eens

De PvdA heeft de afgelopen periode ingestemd met bezuinigingen op de culturele instellingen. Meer bezuinigen is voorlopig niet aan de orde.

Gemeentebelangen: Eens

Cultuur ontvangt op dit moment 4.7 miljoen subsidie. Wij vinden dat dat wel wat minder kan.

VVD: Eens

ooropgesteld: kunst en cultuur zijn van waarde voor Hoogeveen. Maar de VVD wil graag dat inkomsten en uitgaven meer in verhouding worden gebracht. Door minder subsidie te geven wordt ondernemerschap gestimuleerd en is er meer een focus op publieksbereik. Zo wordt de cultuursector minder afhankelijk van belastinggeld en overheidssubsidies. Jaarlijks wordt er zo’n 4 miljoen euro aan cultuur uitgegeven, de VVD wil dat dit bedrag met minimaal 10% wordt verlaagd.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie vindt cultuur belangrijk. Aan de cultuur herken je een land, volk, stad en dorp! Dat cultuur subsidie nodig heeft staat buiten kijf. Maar de ChristenUnie vindt de visie en de vraag wat we willen bereiken leidend is voor wat er aan subsidie kan worden toegekend. Er staat een bezuiniging voor cultuur in de begroting. Daarbij heeft de ChristenUnie deze kanttekening gemaakt.

SP: Eens

Wij vinden cultuur heel belangrijk maar er wordt bezuinigd op de verkeerde instellingen. De bibliotheek krijgt veel te veel geld in verhouding tot wat de bibliotheek doet aan leesbevordering en informatieverstrekking. De filialen en de bibliobus zijn of worden gesloten maar de subsidie is alleen maar toegenomen.

GroenLinks: Oneens

Cultuur verrijkt het leven, versterkt het imago van Hoogeveen en is goed voor algemene ontwikkeling en opleidingsniveau van de inwoners - blijkt uit onderzoek. Daarom niet (verder) op cultuur bezuinigen!

D66: Geen van beide

D66 vindt kunst en cultuur maatschappelijke basisvoorzieningen. Juist in een sterk veranderende samenleving zijn deze van belang om de verwerking en beleving daarvan voor zoveel mogelijk mensen op creatieve manier te bevorderen. Daarvoor hebben de cultuurinstellingen eigen beleidsruimte, bestuurlijke zelfstandigheid en financiën (subsidie) nodig.

SGP: Eens

Ook deze instellingen dienen een kostendekkende exploitatie te voeren.

CDA: Geen van beide

Landbouwbedrijven moeten binnen de milieu- en welzijnsnormen voldoende ruimte krijgen voor doorontwikkeling en verbreding.

PvdA: Eens

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen: Oneens

We willen agrariers niet belemmeren in hun bedrijfsvoering.

VVD: Oneens

De VVD wil ruimte geven aan agrarische ondernemers voor megastallen. De VVD vindt dat tegenstanders van megastallen teveel gedreven worden door emoties. In grote stallen zijn zaken als dierenwelzijn en het voorkomen van uitstoot van schadelijke stoffen beter op orde dan in kleine stallen. Verder is schaalvergroting in de landbouw nodig om de sector te kunnen laten overleven.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie heeft een sterke band met de agrarische sector. De ChristenUnie biedt ruimte aan boeren en zet daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw. De ChristenUnie weet dat gezonde gezinsbedrijven hierin een centrale rol spelen en wil hen zo veel mogelijk de ruimte geven. Maar de ChristenUnie vindt dat megastallen hier niet in passen. Megastallen zijn risicovol voor volksgezondheid en dierenwelzijn.

SP: Eens

Megastallen verhogen de kans op ziektes, en daarmee de concentratie van medicijnen in het vlees. Dit is slecht voor de volksgezondheid.

GroenLinks: Eens

Megastallen zijn slecht voor dieren(welzijn), vormen een groot gezondheidsrisico (varkenspest, gekke koeienziekte, Q-koorts, etc.) en zijn slecht voor het milieu (ammoniak, ontlasting). Voor een normale gezonde bedrijfsvoering zijn megastallen ook helemaal niet nodig.

D66: Eens

Besluiten hierover is in eerste instantie een bevoegdheid van de provincie. Grote groepen dieren dichtbij grote groepen mensen kunnen ernstige risico's met zich mee brengen (denk aan Q-koorts) en maatschappelijk onrust veroorzaken. Megastallen kunnen daarnaast dier- en milieuonvriendelijk zijn. D66 is daarom geen voorstander van megastallen.

SGP: Geen van beide

Met strenge eisen van stankoverlast en veiligheid voor de dieren kan het wel.

CDA: Eens

De gemeente heeft een voorbeeldrol en moet mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen helpen om die toch te vinden. Het CDA wil samen met het bedrijfsleven en onderwijs een Hoogeveens 'Actieplan Werkgelegenheid' opstellen. Uitgangspunten daarbij: iedereen die kan werkt, iemand volgt een opleiding en mensen die niet kunnen werken krijgen de zorg die ze nodig hebben.

PvdA: Eens

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen: Eens

Gemeente heeft voorbeeldfunctie. Geeft zinvolle invulling aan dagelijks leven.

VVD: Oneens

VVD is niet voor het opleggen van een minimaal percentage aan bedrijven en wil zich daarmee ook niet committeren aan dit percentage voor de gemeente.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie staat volledig achter dit streven en we vinden dat de gemeente hierover goede afspraken moet maken met lokale en regionale werkgevers. Maar vooral dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Ook als er vanaf 2015 een ambtelijke organisatie voor Hoogeveen en de Wolden is. De ChristenUnie vindt echter dat de eis van 5% in de praktijk lastig te meten en te realiseren is. Daarom hebben we geen van beiden ingevuld.

SP: Eens

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten moeten niet in een adem worden genoemd. De gemeente moet waar mogelijk mensen met een arbeidshandicap inzetten. Voor andere banen moet de beste sollicitant worden gekozen. De duur van de werkloosheid mag daarbij geen factor zijn.

GroenLinks: Eens

GroenLinks maakt zich sterk voor evenredige arbeidsparticipatie; zolang gehandicapten en langdurig werkelozen nog moeilijk aan de bak komen, is een drempel van 5% een goed idee.

D66: Eens

In het kader van de Participatiewet heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten en werklozen evenals het bedrijfsleven. Daar past het in dienst nemen van deze groep mensen helemaal in.

SGP: Geen van beide

Als er een werkelijke vacature zou zijn zou het een goede oplossing zijn maar het moet geen dwangregel zijn.

CDA: Geen van beide

Het CDA wil dat schoolgebouwen efficiënt worden gebruikt. Met het delen van gebouwen is ook niets mis. Maar we vinden wel de vrijheid van onderwijs een groot goed. Inhoudelijke samenwerking afdwingen wil het CDA niet. Er moet altijd voldoende ruimte zijn voor het behoud van de eigen (christelijke) identiteit.

PvdA: Eens

In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld wanneer de opheffingsnorm wordt overschreden, is het delen van gebouwen wenselijk. De PvdA wil dit niet vooraf als verplichting opleggen.

Gemeentebelangen: Eens

We ondersteunen het brede-schoolbeleid. Scholen mogen wel hun eigen identiteit behouden.

VVD: Eens

VVD is voorstander van brede scholen. Brede scholen vervullen een spilfunctie in de samenleving. De VVD wil tweedeling in de maatschappij voorkomen, kinderen komen straks tóch ook in één maatschappij terecht. VVD wil dat het christelijke en openbare onderwijs vergaand samenwerken, zonder de identiteit of geloofsovertuiging van elke individu te kort te doen. Door bijvoorbeeld het aanstellen van gezamenlijke een gymleraar of individueel begeleiders kan onderwijs efficiënter worden georganiseerd.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie is voor een goed gebruik van de gemeentelijke accommodaties. Daarbij gaat de inhoud voor de stenen. Als scholen gedwongen worden tot delen van ruimte van de ruimte dan kan het zijn dat een groeiende school ruimte moet delen met een school waar ruimte over is. Dat komt het onderwijs en het kind niet ten goede. Daarom is de ChristenUnie tegen de VERPLICHTING om ruimte te delen.

SP: Eens

Op diverse plekken, met name bij de 'brede scholen' is dit al het geval. Het kan ook een mogelijkheid zijn om scholen te behouden als er sprake is van krimp.

GroenLinks: Eens

Dat kan mét behoud van de eigen identiteit, het bevordert respect voor elkaar en 'samenleven', en kan goedkoper en efficiënter zijn.

D66: Eens

Het delen van gebouwen tast de eigen identiteit niet aan. (hiervan zijn vele voorbeelden bekend). Het kan de gemeente wel veel geld schelen door minder "noodgebouwen" te plaatsen. De gemeente moet wel rekening houden met wettelijke eisen als loopafstanden etc.

SGP: Oneens

Alleen in goed overleg met betreffende schoolbesturen is dit wel mogelijk, maar wij zijn tegen dwang.

CDA: Eens

Het CDA wil aanleg van snel internet (glasvezel) over het gehele grondgebied van de gemeente Hoogeveen en gratis WiFi op drukke plaatsen (o.a. winkelcentra in wijken, dorpen en het centrum). Dit is belangrijk voor een goede digitale ontsluiting en de economische ontwikkeling.

PvdA: Oneens

De PvdA ziet dit niet als een taak van de gemeente.

Gemeentebelangen: Eens

Voor bedrijven, mkb en zzp'ers, is dit een noodzaak. En ook veel particulieren willen dat.

VVD: Eens

Glasvezelnetwerk moet de concurrentiepositie bevorderen en van groot belang is voor inwoners, bedrijfsleven, zorg en bijvoorbeeld het onderwijs in Hoogeveen. Hoewel er voor aanleg ook een belangrijke rol bij investeerders, andere overheden, inwoners en bedrijven ligt, vinden we dat er ook een faciliterende rol voor de gemeente is weggelegd. Als VVD willen we meer initiatief vanuit de gemeente voor inzet van glasvezel in het buitengebied en dorpen.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie wil dat de gemeente een snelle internetverbinding (glasvezel) bevordert, ook in de buitengebieden. Dat is ook belangrijk voor telewerkers en bedrijven (aan huis). Maar dat betekent niet dat de gemeente hier geld in moet steken. De gemeente kan wel dingen afdwingen bij nieuwe ontwikkelingen. In bestaande situaties kan de gemeente bevorderen dat er collectieve vormen worden aangegaan om daarmee de aanleg rendabel en mogelijk te maken.

SP: Oneens

Slechts weinigen hebben behoefte aan glasvezel.

GroenLinks: Oneens

Nee, GroenLinks vindt dat geen taak voor de overheid; er is bovendien voldoende (concurrerend) aanbod door bedrijven.

D66: Oneens

Snel internet is interessant voor het bedrijfsleven. Het kan de bedrijvigheid en derhalve de economische groei bevorderen. Het aanleggen van snel internet is echter geen gemeentelijke taak (wel faciliterend). Het bedrijfsleven zal indien zij dit wensen hier snel op inspelen.

SGP: Geen van beide

Als het bevorderend is voor de economie en werkgelegenheid dan is dit zeker een verantwoorde investering die aan te bevelen is.

CDA: Oneens

De gemeente moet het nemen van energiebesparende maatregelen of het zelf opwekken van energie stimuleren. Het CDA wil het Hoogeveens Bouwpakket voortzetten. Hier maken voorlichting, subsidies en goedkope leningen onderdeel van uit. De gemeente kan een goede aanjaagrol vervullen.

PvdA: Oneens

Subsidie voor de aanleg van zonnepanelen ziet de de PvdA als een stimulerende taak van de gemeente, (Zie ook stelling 14.)

Gemeentebelangen: Oneens

Wij ondersteunen hiermee initiatieven van onze inwoners. En helpt ons het gemeentelijk doel te bereiken van CO2-neutraal in 2020.

VVD: Eens

De VVD pleit ervoor dat – in deze tijden van bezuinigingen – de hand stevig op de knip moet houden. Daarnaast zijn de eigen middelen (te) beperkt. We zien wel een eventueel faciliterende rol voor de gemeente. Op het moment dat er bijvoorbeeld gebruik gemaakt kan worden door Hoogeveners van landelijke regelingen of aantrekkelijke fondsen waar de gemeente in kan faciliteren maar niet zelf hoeft te financieren, zijn er wat de VVD betreft wel mogelijkheden.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie is een voorstander van zelf energie op te wekken. Dit wordt steeds eenvoudiger. Als steeds meer mensen zonne-energie gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. De gemeente stimuleert mensen om zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnecellen te plaatsen. De gemeente kent hiervoor goede subsidiemogelijkheden. Uiteraard geeft de gemeente ook zelf het goede voorbeeld.

SP: Eens

Er zijn andere manieren om subsidie te krijgen voor de aanleg van zonnepanelen op woningen.

GroenLinks: Oneens

Met een kleine subsidie kunnen mensen juist nét over de streep worden getrokken. Het milieu- en financieel rendement is groot.

D66: Oneens

Afgesproken is dat de hele gemeente in 2040 energieneutraal moet zijn. Met een subsidie op de aanschaf van zonnepanelen kan deze doelstelling behaald worden.

SGP: Geen van beide

Ook hier voor geldt: doen wat je kunt, zonder financiële consequenties voor de burgers.

CDA: Geen van beide

De gemeente moet het nemen van energiebesparende maatregelen stimuleren. Het is echter een taak en verantwoordelijkheid van eigenaren en bouwers om dit te betalen. Het CDA wil het Hoogeveens Bouwpakket voortzetten. Hier maken voorlichting, subsidies en goedkope leningen onderdeel van uit.

PvdA: Eens

De PvdA is van mening dat de gemeente een faciliterende en stimulerende taak heeft en stelt hier geld voor beschikbaar. De investeringen moeten uit de markt komen.

Gemeentebelangen: Oneens

Wij willen geen extra geld uitgeven aan energiebesparing. Verantwoording ligt bij inwoners zelf.

VVD: Oneens

De VVD is voorstander van het stimuleren van het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen. Omdat de VVD staat voor keuzevrijheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, wil de VVD niet zo ver gaan door te stellen dat er alleen maar duurzame en milieuvriendelijke materialen moeten worden gebruikt.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie is een groot voorstander van energieneutraal bouwen en dat daarvoor subsidies worden verstrekt. Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. De gemeente moet dat zoveel mogelijk stimuleren. Maar het gaat de ChristenUnie te ver om ALLE nieuwbouw energieneutraal te laten zijn. Vooral omdat de gemeente zelf geen woningen bouwt. Er ligt ook nog een grote opgave in de bestaande (huur)woningen.

SP: Eens

De grondstoffen van onze aarde zijn beperkt. Het is belangrijk daar zuinig mee om te gaan. Om latere problemen te voorkomen moeten we nu investeren.

GroenLinks: Eens

(Nieuw)bouwen doe je voor minstens 40 of 50 jaar. Doe dat dan nú energieneutraal; dat kan al met weinig extra investeren en draagt bij aan een CO2-neutrale samenleving!

D66: Eens

Energieneutrale gebouwen (woningen) leveren op den duur geld op. De extra investering die hiervoor nodig is, is kostendekkend te maken vanuit de verminderde energielasten. Op termijn zijn deze gebouwen goedkoper in exploitatie. De gemeente kan hier een stimulerende rol in spelen door bepaalde subsidies te geven. (startsubsidie, lagere rentelasten etc.). Duurzaam, energiezuinig en ecologisch bouwen komt nog te aarzelend van de grond. D66 is van mening dat de toepassing van duurzame bouwtechnieken meer aansporing verdient.

SGP: Geen van beide

Ook hier voor geldt: doen wat je kunt, zonder financiële consequenties voor de burgers.

CDA: Oneens

Afvalinzameling moet zo effectief, eenvoudig en goedkoop mogelijk gebeuren. Het CDA is tegen de invoering van Diftar waarbij per lediging of per kilo voor het afval moet worden betaald. Diftar zorgt voor meer zwerfafval, burenruzies en is nadelig voor grotere gezinnen. Het CDA wil de mogelijkheden voor gratis wegbrengen van afval handhaven en uitbreiden. Oudpapierinzameling blijft een taak en inkomstenbron voor verenigingen en kerken.

PvdA: Oneens

De PvdA is van mening dat het huidige vuilnisophaalsysteem goed functioneert.

Gemeentebelangen: Oneens

Dit gaat zorgen voor zwerfafval en illegale stortingen. Grote gezinnen worden extra belast.

VVD: Eens

De VVD vindt dat het produceren van afval zoveel mogelijk moet worden ontmoedigd. Mocht iemand een extra (restafval) container willen, dan vinden we als VVD dat daarvoor extra betaald moet worden, zoals ook nu. Dit zorgt ervoor dat de rekening van hogere inzamel- en verwerkingskosten bij de vervuiler wordt neergelegd. Om bureaucratie-, burenruzies, afvaldumpen en onnodige administratieve kosten te voorkomen is de VVD geen voorstander van een ingewikkeld systeem met betalen/afrekenen per kg.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie vindt dat de prioriteit niet ligt bij de kwantiteit (hoeveelheid) maar bij de kwaliteit. Afval bestaat niet, het zijn steeds meer grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Dus hoe beter en hoe meer er aan de bron door de inwoners gescheiden wordt, des te meer het de gemeente en de inwoners oplevert. Scheiding levert dus automatisch lagere tarieven op. Daar ligt voor de ChristenUnie de prioriteit.

SP: Oneens

Niet iedereen heeft de keuze om minder afval te hebben. Gezinnen met kleine kinderen hebben meer afval dan ouderen. Wij zijn voor een solidaire samenleving. Bovendien leiden verschillende tarieven er toe dat sommige mensen hun afval op straat of in de container van anderen gaan stoppen. De gemeente moet zorgen dat mensen hun herbruikbaar afval op een makkelijke manier kunnen inzamelen via uitgebreide minimilieustraten in alle buurten.

GroenLinks: Eens

Het principe van 'de vervuiler betaalt' helpt echt om minder afval te produceren, en het is ook wel zo eerlijk. Het is beter voor het milieu, en gemiddeld gaat de afvalstoffenheffing behoorlijk omlaag, blijkt uit vergelijking met de meer dan 150 gemeenten die dit al doen.

D66: Eens

Het principe "de vervuiler betaalt" speelt hierbij een rol. Scheiding aan de bron beperkt de hoeveelheid afval waardoor de afvalstoffenheffing per huishouden naar beneden kan. Milieubewuste mensen hoeven dan niet te betalen voor "vervuilers".

SGP: Geen van beide

Beter is om gezamenlijk deze kosten te dragen omdat het meten van de hoeveelheid vaak ook flinke kosten met zich meebrengt.

CDA: Eens

Je werkt, je leert of je doet vrijwilligerswerk. Iedereen heeft talenten en doet mee in de samenleving. Wie dat niet wil, kan niet blijven rekenen op ondersteuning. Het CDA wil dat sociaal en economisch zwakkeren moeten worden beschermd met een degelijk sociaal vangnet.

PvdA: Eens

Het gaat niet om een tegenprestatie, het gaat de PvdA om verbetering van de positie van mensen zelf. Daarom vindt de PvdA dat het uitgangspunt 'zinvol' leidend moet zijn.

Gemeentebelangen: Eens

Op deze manier verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt. Is ook zinvolle dagbesteding.

VVD: Eens

Tijdelijk werk zorgt ervoor dat mensen weer volwaardig meedoen in de maatschappij. Sommigen laten zich moeilijk ‘verleiden’ om een actieve rol in de samenleving te spelen. O.a. omdat zij vaak door allerlei omstandigheden uit het verleden, 'n hoge gevoelsmatige drempel ervaren om actief deel te nemen aan de samenleving. Men is vaak zelf niet in staat om over deze drempel heen te stappen. Het gevolg is dat zij in een sociaal isolement blijven en buiten de samenleving staan. Dat wil de VVD niet!

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie vindt deze stelling te scherp geformuleerd. Niet de tegenprestatie staat centraal maar de mens. De ChristenUnie vindt dat zo veel mogelijk mensen aan het werk moeten zijn. Het liefst in een betaalde baan. Als dat niet mogelijk is dan als vrijwilliger. Het gaat hierbij om maatwerk. Het doel is om te voorkomen dat mensen aan de zijlijn komen te staan, niet meer meedoen of niet arbeidsfit zijn,

SP: Oneens

Mensen met een bijstandsuitkering hebben tijd. Daarom kunnen zij veel zinvol onbetaald werk doen. Dit moet echter op vrijwillige basis gebeuren, en dat gebeurt ook. Op mensen die echt niets willen kan druk worden uitgeoefend om werkzaamheden te doen.

GroenLinks: Oneens

Je zit niet voor niks in de bijstand. Bovendien zijn er ook nu al rechten en plichten, maar ook mogelijkheden (reïntegratietrajecten). Maatwerk is daarbij gewenst, maar een verplichting werkt niet.

D66: Eens

D66 is voorstander van aan de slag blijven, ook als dat via vrijwilligerswerk is. Het doen van vrijwilligerswerk geeft mensen weer de kans om werkervaring op te doen en nieuwe competenties te verwerven. Het gaat D66 daarbij vooral om de ontplooiing en ontwikkeling van mensen, met als nevendoel dat dan later makkelijker een betaalde baan te vinden is.

SGP: Eens

Dit is voor deze mensen een hele goede oplossing om sociale contacten te blijven onderhouden en in het ritme van dagelijkse bezigheden te blijven.

CDA: Oneens

Het CDA wil geen windmolens die een onevenredige grote impact op de omgeving hebben en geen grootschalige windmolenparken. Kleine/lage windmolens of turbines die geen grote impact hebben op de omgeving zijn prima.

PvdA: Eens

De PvdA is van mening dat hierover een brede maatschappelijke discussie gevoerd moet worden voordat de gemeente tot een besluit komt.

Gemeentebelangen: Geen van beide

Alleen op geschikte locaties.

VVD: Oneens

De VVD is geen voorstander van grootschalige windmolenparken binnen de gemeentegrenzen. Er zijn in Nederland betere plekken te vinden voor dit soort parken. We hebben geen moeite met kleine wind turbines of kleine windmolens. De VVD is tegen de subsidiëring van windmolens door de (lokale)overheid in Hoogeveen. Het aanleggen en onderhoud van windmolens blijkt op dit moment onrendabel te zijn, subsidiëring daarvan vindt de VVD daarom nu zonde van het gemeenschapsgeld.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie wil dat de gemeente de plaatsing van windturbines, bij met name landbouwbedrijven, stimuleert Uiteraard moet daarbij oog zijn of het op die plaats en ook kan en inpasbaar is. Omwonenden die hinder ondervinden, zouden kunnen delen in de opbrengst. Dit vergroot het draagvlak.

SP: Oneens

Moderne windmolens zijn tussen 100 en 200 meter. Voor deze molens is geen plaats in Hoogeveen. Wel zien wij graag wat kleinere windmolens langs de snelweg.

GroenLinks: Eens

Op initiatief van GroenLinks zijn al eens schetsen gemaakt van 10 windmolens langs de A28 bij de surfplas, en langs de A37. Daarmee produceren we schone energie voor álle huishoudens in Hoogeveen. Het staat nog best mooi ook, van die 'poortwachters' langs de snelwegen (vinden wij dan he... ;-)).

D66: Eens

Windmolens dragen bij tot het energieneutraal maken van de gemeente. Deze mogen voor wat D66 betreft alleen maar geplaatst worden daar waar deze GEEN overlast veroorzaken aan de omwonenden. In Hoogeveen zijn dergelijke plekken te vinden.

SGP: Geen van beide

Als het ten eerste aantoonbaar rendabel is en er ten tweede verantwoorde veilige plaatsen zijn zodat omwonenden er geen geluidshinder van ondervinden kan het meewerken aan een schoner milieu.

CDA: Oneens

Het CDA wil dit niet alleen in Hoogeveen doen omdat dit gevaarlijk is. In de drie noordelijke provincies geldt namelijk hetzelfde beleid. Wil je dit wijzigen, dan moet dit in één keer gezamenlijk in Groningen, Friesland en Drenthe gebeuren.

PvdA: Oneens

De PvdA is hier niet tegen, maar dan moet het provinciebreed worden ingevoerd om onduidelijkheid voor de weggebruikers te voorkomen.

Gemeentebelangen: Oneens

We kunnen als gemeente geen uitzondering zijn op de andere gemeentes in Drenthe. Werkt verwarrend en is daardoor verkeersonveilig.

VVD: Oneens

We zijn tegen voorgang voor fietsers op rotondes omdat dit veiliger is. Er gebeuren minder ongelukken dan wanneer de fietsers wel voorrang hebben. Ander punt is dat rotondes moeten worden aangepast, omdat fietsers momenteel geen voorrang hebben. Het gaat tonnen kosten om rotondes om te bouwen. Wij vinden het rendement van deze investering te gering.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie is hier geen voorstander van. We beseffen dat de situatie in Drenthe afwijkt van die in, bijvoorbeeld, Groningen of Overijssel. Maar in Hoogeveen zijn alle fietspaden bij rotondes vrijliggende fietspaden, Dit is veiliger voor de fietsers EN bevordert de doorstroming op de rotondes. De ChristenUnie vindt daarom dat die situatie de beste is voor alle verkeersdeelnemers.

SP: Eens

In het grootste deel van het land hebben fietsers voorrang. Om onduidelijkheid en daarmee samenhangende onveiligheid tegen te gaan moet dit gelijk getrokken worden.

GroenLinks: Eens

We willen het fietsen stimuleren en voor de veiligheid aansluiten bij de rest van Nederland (uitgezonderd het hoge noorden) waar fietsers allang voorrang hebben op rotondes! Fietsvoorrang op de nieuwe rotonde op Het Kruis, waar al zebrapaden zijn, is een mooie eerste stap.

D66: Oneens

Onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige vorm van voorrang (fietsers hebben geen voorrang) het minste aantal ongelukken en slachtoffers geeft. Een wijziging in de voorrangssituatie is dan ook niet gewenst.

SGP: Geen van beide

Het zou wel duidelijker zijn als alle rotondes dezelfde voorrangsregels hadden, maar zou het doorstroming van verkeer hinderen. Dan is het weer niet best voor het milieu i.v.m. uitlaatgassen en dit komt de fietsers dan ook niet ten goede.

CDA: Oneens

Dit is geen gemeentelijke taak. Alleen op rijksniveau kunnen dergelijke voordelen gegeven worden.

PvdA: Oneens

De PvdA is van mening dat de gemeente een faciliterende en stimulerende taak heeft. Bedrijfsvoering is een kwestie van de ondernemers.

Gemeentebelangen: Oneens

Marktwerking geldt ook voor biologische bedrijven .

VVD: Oneens

Subsidiëren van dit biologische agrarische bedrijven vinden we geen taak van de gemeente.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie is hier een voorstander van. Biologische landbouw is goed voor mens en milieu. Vooral als de biologische producten ook nog eens dichtbij de consumenten verbouwd worden. Dit is ook een vorm van eerlijke handel (lokale fair trade), De ChristenUnie wil dat de gemeente stimuleert dat er in Hoogeveen een verkooppunt komt voor biologische (streek)producten.

SP: Eens

Biologische agrarische bedrijven zijn goed voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn.

GroenLinks: Eens

Een biologische boerderij is beter voor het (dieren)welzijn, en beter voor het milieu omdat er geen giftige stoffen worden gebruikt. Bovendien zijn de producten natuurlijker en smaken vaak lekkerder. Omdat biologische bedrijven wel duurder zijn dan de 'voedselfabrieken' is een beetje steun goed besteed.

D66: Oneens

Opstarten, uitbreiden of exploiteren van biologische agrarische bedrijven is particulier initiatief. Een gemeente kan daarin niet participeren.

SGP: Geen van beide

Dit is niet noodzakelijk omdat doorgaans met de biologische producten meer winst gemaakt wordt.

CDA: Oneens

De huidige situatie, waarbij alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag een fietsverbod geldt, is wat het CDA betreft prima.

PvdA: Eens

De huidige situatie dat er op bepaalde dagen wel en op andere (drukkere) dagen niet gefietst mag worden, is voor de PvdA acceptabel.

Gemeentebelangen: Oneens

Huidige situatie handhaven.

VVD: Eens

Onze winkelstraat behoort veilig te zijn voor voetgangers. Op drukke tijden zoals tijdens evenementen, koopdagen en tijdens markten (donderdag en zaterdag) past wat ons betreft geen fietsverkeer in de Hoofdstraat.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie wil dat de Hoofdstraat fietsvrij is tijdens winkelopeningstijden en tijdens evenementen. Er zijn te veel fietsers en het risico voor de overige gebruikers van de Hoofdstraat is te groot. Fietsers zouden te gast moeten zijn, maar ze pakken de hoofdrol. De ChristenUnie wil daarom snelle fietsverbindingen parallel aan de Hoofdstraat. Buiten de winkeltijden zijn de fietsers welkom.

SP: Eens

Veel mensen ondervinden overlast van de fietsers. De huidige situatie is onduidelijk. Fietsers kunnen achterlangs overal komen.

GroenLinks: Oneens

De straat is ruim genoeg en behoorlijk lang, en fietsers en voetgangers gaan best goed samen. Het huidige compromis van een fietsverbod van donderdag (markt) t/m zaterdag werkt prima.

D66: Oneens

Het huidige fietsverbod (do t/m zat) is voldoende. Consumenten moeten ook met hun fiets de winkels kunnen bereiken en boodschappen kunnen doen. Handhaving van het huidige fietsverbod is wel noodzakelijk.

SGP: Geen van beide

Als fietsen onveilige situaties opleveren wel, anders niet.

CDA: Eens

Het CDA is voor lage lasten en lage tarieven. Het CDA is ook voor het per minuut en achteraf betalen van de echte parkeertijd. We willen de goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen handhaven. We zijn ook voor een proef om te bezien of lagere tarieven of momenten van gratis parkeren meer bezoekers naar het centrum trekken.

PvdA: Oneens

De gemeente Hoogeveen loopt met de parkeertarieven in de pas met vergelijkbare gemeentes.

Gemeentebelangen: Eens

Door het invoeren van achteraf betaald parkeren betaalt iedereen de eerlijke kosten.

VVD: Eens

De parkeeropbrengsten mogen geen melkkoe worden. Te hoge parkeertarieven kunnen een sta-in-de- weg zijn voor economische ontwikkelingen en de doorontwikkeling van het stadscentrum. Slecht voor lokale economie, vestigingsklimaat en daarmee werkgelegenheid. Daarnaast is de VVD het afgelopen jaren pleitbezorger geweest voor de invoering van achteraf betaald parkeren per minuut. We verwachten dat hierdoor ook de kosten van parkeren voor inwoners naar beneden gaat.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie is voor betaald parkeren in het centrum. De tarieven moeten billijk zijn en het mag geen 'melkkoetje' voor de gemeente zijn. De ChristenUnie wil de invoering van achteraf betalen en betalen met moderne middelen invoeren. Hierdoor zijn parkeerders per saldo voordeliger uit en betalen ze voor de werkelijke geparkeerde tijd, Dat vinden we belangrijker dan verlaging van de tarieven. Het heffen van parkeergeld stimuleert bovendien het gebruik van duurzame middelen van vervoer zoals te voet, fiets of OV.

SP: Oneens

De parkeertarieven in Hoogeveen zijn aan de hoge kant. Maar omdat nog steeds gratis geparkeerd kan worden op het Mauritsplein vinden we het niet nodig om de tarieven te verlagen. Parkeerbelasting stimuleert het gebruik van de fiets.

GroenLinks: Oneens

De tarieven zijn goed; vergelijkbaar met andere steden. Uit onderzoek blijkt dat verlaging van het tarief nauwelijks invloed heeft op het aantal bezoekers. Wel vinden wij dat het gemakkelijke en moderne 'belparkeren' (ook via sms of app) zo snel mogelijk moet worden ingevoerd!

D66: Oneens

In Hoogeveen zijn de parkeertarieven gemiddeld ten opzicht van andere Drentse gemeenten. Er moet wel een wijziging komen in de vorm van betalen. D66 is een groot voorstander van achteraf betaald parkeren.

SGP: Eens

Zeker moeten bepaalde exploitatiekosten gedekt zijn maar de burgers niet gebruiken als een financiële melkkoe is ook hier het motto.

CDA: Oneens

Startersleningen kunnen het net mogelijk maken voor een starter op de woningmarkt om een eerste eigen huis te kunnen kopen. Het CDA is hier voor en het is ook goed voor de doorstroming op de woningmarkt.

PvdA: Oneens

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen: Oneens

Startersleningen brengen de woningmarkt weer op gang. Starters zijn zo in staat om een woning te kopen.

VVD: Oneens

De starterslening is het ideale middel om de woningmarkt in beweging te krijgen. Het kan kostenneutraal en kost de gemeente/gemeenschap geen geld.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie vindt dat we in Hoogeveen er alles aan moeten doen om de woningmarkt te stimuleren. De gemeente kent daarvoor o.a. een systeem van startersleningen, zodat starters een steuntje in de rug krijgen. De ChristenUnie vind dit een prima systeem dat goed functioneert een aantoonbare resultaten oplevert. Daar moeten we vooral mee doorgaan.

SP: Oneens

In Hoogeveen is woningnood. Er zijn veel te weinig huurhuizen. Maar koophuizen zijn te duur voor starters. Met een starterslening kunnen sommigen toch een huis krijgen. Echter, met deze startersleningen worden de huizenprijzen wel kunstmatig hoog gehouden. De SP vindt dat er meer huurwoningen moeten komen om de woningnood op te lossen.

GroenLinks: Oneens

Huizen zijn nog steeds duur voor starters, en geld lenen is steeds moeilijker. Een (kleine) ondersteuning daarbij kan nét voldoende helpen; dit blijkt al jaren goed te werken in de praktijk.

D66: Oneens

Door startersleningen te verstrekken wordt het voor een starter mogelijk aan een huis te komen. De gemeente heeft er geen nadeel van. De lening moet binnen een bepaalde tijd terugbetaald worden. Ervaring wijst uit dat dat ook altijd gebeurt.

SGP: Eens

De gemeente is geen bankinstelling, voor ondersteuning in specifieke gevallen moet ruimte blijven.

CDA: Oneens

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de plannen. Het opzeggen van de overeenkomst is contractbreuk en eigenlijk onmogelijk. Het zou de gemeente miljoenen kosten zonder er iets voor terug te krijgen. We staan achter de investeringen voor een krachtig winkelhart van Hoogeveen, waar mensen ook dichtbij de voorzieningen kunnen worden en parkeren. Met de parkeergarage wordt het aantal parkeerplaatsen op het drukste plein verdubbeld en kan op andere plaatsen woningbouw plaatsvinden.

PvdA: Oneens

Het opzeggen van deze overeenkomst kost de gemeentelijke schatkist vele miljoenen en draagt niet bij aan vernieuwing van het stadscentrum.

Gemeentebelangen: Eens

Parkeergarage zal ons structureel heel veel extra lasten brengen. En is overbodig. We hebben bovendien voldoende parkeerruimte. Is alleen statussymbool.

VVD: Oneens

De parkeergarage is nodig om aan de vraag van voldoende parkeerplaatsen te voldoen. Daarnaast zou het opzeggen van de overeenkomst (contractbreuk) enorme financiële consequenties hebben. De VVD staat nog steeds achter het genomen besluit dat door de voltallige gemeenteraad destijds is goedgekeurd.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie is daar op tegen. Het zou een enorme kapitaalvernietiging van gemeenschapsgeld inhouden. De ChristenUnie vindt dat er voor de toekomst voldoende, goed bereikbare en veilige parkeerplaatsen moeten zijn. Er zijn plannen voor woningbouw op het Mauritsplein en het Beukemaplein. Daarom is het goed om daarop nu al te anticiperen en te zorgen dat we op de toekomst voorbereid zijn als aantrekkelijke stad.

SP: Eens

De parkeergarage is onnodig. De miljoenen die er aan worden uitgegeven kunnen veel beter worden besteed aan bijvoorbeeld sport of zorg.

GroenLinks: Eens

De parkeergarage vergt een miljoeneninvestering, terwijl de parkeeropbrengsten al jarenlang dalen, en dat is ook een landelijke trend. Bovendien worden parkeergarages dan ook nog als eerste gemeden, zo blijkt uit ervaring elders. Niet doen dus, stoppen en een mooi nieuw plan maken voor het Kaapplein!

D66: Oneens

Met de aanleg van een parkeergarage wordt de Kaap geheel gereconstrueerd. Het is een bepalend onderdeel hiervan. Appartementen voor ouderen worden gebouwd, het park Dwingeland wordt gereconstrueerd, etc., etc. Opzeggen kost de gemeente zeer veel geld waarbij er geen enkele verbetering van het gebied tegenover staat. De parkeertarieven in de garage blijven gelijk met de parkeertarieven op de andere pleinen.

SGP: Geen van beide

Hier moeten alle voor en tegens met elkaar goed afgewogen worden om een deugdelijk besluit te nemen.

CDA: Eens

Asociaal- en huftergedrag mag niet worden getolereerd. Het CDA wil een harde en rechtvaardige aanpak waarmee mensen zich veilig kunnen voelen. Toezichthouders moeten zich ook richten op ‘kleine ergernissen’ zoals foutparkeren, fietsen waar dit niet mag, hondenpoep en het storten van afval.

PvdA: Eens

De PvdA hecht groot belang aan handhaving, maar is van mening dat problemen rond handhaving ook op andere manieren bespreekbaar gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door voorlichting, preventie en noaberschap.

Gemeentebelangen: Eens

Sociale veiligheid wordt hiermee vergroot. We willen dat onze inwoners zich veilig voelen.

VVD: Eens

De VVD wil meer handhavers op straat tegen overlast en criminaliteit, de handhavers moet zich meer gaan inzetten ten behoeve van de veiligheid van mensen in plaats van bijvoorbeeld parkeren. Met name de politie heeft hierin een belangrijke taak. Dit heeft geen impact op gemeentebudget. VVD wil politie/handhavers meer op straat en minder achter het bureau. Dat kost Hoogeveen niet veel geld.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie vindt veiligheid op straat en in de openbare ruimte een prioriteit. Maar de ChristenUnie is geen voorstanders van zo maar meer handhavers toevoegen, dat is geen doel op zich. De ChristenUnie is voor het gericht inzetten van handhavers en straatcoaches op die plaatsen waar dat nodig en nuttig is. Als veiligheid vraagt om meer inzet dan is de ChristenUnie bereid om daarvoor de financiële prioriteiten te stellen.

SP: Eens

De Rijksoverheid heeft met haar bezuinigingen en bureaucratisering er voor gezorgd dat de (wijk)agent steeds minder tijd heeft om op straat te zijn. De gemeente kan dit manco oplossen met eigen mensen.

GroenLinks: Oneens

Groenlinks wil liever de kantoorbureaucratie voor handhavers verminderen, zodat ze meer 'handhaaftijd' hebben. Andere dingen, zoals minder bezuinigen op de de zorg en investeren in 'groen' vinden we belangrijker dan meer geld voor handhavers.

D66: Eens

D66 is een voorstander van meer blauw op straat. Echter openbare-ordeproblemen, zoals negatief (groeps)gedrag van jongeren, wil D66 vooral met jongerencoaches bestrijden.

SGP: Eens

De burgers dienen overal en op alle plaatsen in Hoogeveen veilig te kunnen verkeren.

CDA: Oneens

Het CDA is tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. Niet alleen als bescherming van de christelijke zondagrust, maar ook vanuit het maatschappelijke belang van de vaste vrije dag en ter bescherming van de kleinere winkeliers en medewerkers. De zondag als natuurlijk rustpunt in de week en ontmoetingsdag is van grote waarde en dat willen we niet verkwanselen.

PvdA: Oneens

De PvdA heeft geen principiële bezwaren tegen de zondagsopenstelling van winkels, maar vindt dat goed naar de opvatting van de detailhandel moet worden geluisterd.

Gemeentebelangen: Oneens

Het huidige beleid van 8 koopzondagen vinden wij voldoende.

VVD: Eens

VVD wil dat winkeliers/supermarkten zelf kunnen bepalen of en wanneer ze openen. Door winkeltijden vrij te geven zal de concurrentiepositie ten opzichte van omliggende gemeenten mogelijk zelfs vergroten. Winkeltijden verruiming heeft niet perse tot doel meer koopzondagen te krijgen. Hoogeveen kent al 8 koopzondagen en op die dagen zijn ook niet alle winkels open. Mogelijk zal er in de praktijk niets veranderen. Belangrijkste is dat ondernemers die kansen zien, die ook kunnen pakken.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie is hier een grote tegenstander van. Wij willen GEEN koopzondagen in Hoogeveen. Het is goed voor de mens en de samenleving dat er een dag van collectieve rust is. Dat geldt ook voor winkeleigenaren en -personeel. Veel kleine zelfstandigen krijgen het moeilijker door (steeds meer) koopzondagen. Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging vinden wij dat de zondag de dag van de collectieve rust is.

SP: Oneens

Sociale activiteiten zijn voor de mensen heel belangrijk. Als er geen gezamenlijk moment meer is dat mensen vrij zijn, is het heel moeilijk om nog bij elkaar te komen. Winkelen is geen noodzakelijk iets, dus winkeliers kunnen op zondag vrij zijn.

GroenLinks: Oneens

Nee, zondagopenstelling is met name voor kleine winkels een probleem, die daardoor 'op achterstand' raken; we gunnen iedereen een rustige zondag. Bovendien is er ruim voldoende openstelling op de andere dagen, samen met de acht koopzondagen die we nu al hebben.

D66: Geen van beide

D66 is een voorstander van het vrijlaten van de koopzondagen, de mening van consumenten en ondernemers is hierin echter belangrijk.

SGP: Oneens

God gebiedt ons 6 dagen te arbeiden en 1 dag afstand van ons werk te nemen en die dag in Zijn dienst te besteden.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken